Moscow, Russia


Sergei Eisensein's grave at Novodevichy Monastery cemetery.

 
<< previous next >>